CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL CASASAPO.ES


1. CONDICIONS GENERALS I ACCEPTACIÓ

Les presents condicions generals, d'ara endavant “Condicions Generals", regulen la utilització del servei d'Internet http://casasapo.es, d'ara endavant "Portal", que d'ara endavant , "Inmofocus” , posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del Portal atribueix qui l'utilitzi la condició d'Usuari del Portal, d'ara endavant "Usuari", expressant l'acceptació plena i sense reserves de l'Usuari, en el moment en què accedeix al Portal, de totes i cada una de les Condicions generals publicades per Inmofocus.

La utilització de certs serveis oferts a Usuaris a través del Portal, d'ara endavant "Serveis", subjectes a condicions particulars pròpies, els quals, podent ser accedides a través de cada un dels serveis, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals. Abans d'utilitzar el serveis referits anteriorment, l'Usuari haurà de llegir i acceptar les corresponents Condicions Particulars d'utilització.


2. OBJECTE

Mitjançant el Portal, Inmofocus proporciona als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts, sent aquests col•locats a disposició dels Usuaris per Inmofocus o per tercers Usuaris del Portal i/o tercers proveïdors de serveis i/o continguts.

Inmofocus es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com els serveis i les condicions requerides per a la seva utilització. Inmofocus notificarà l'Usuari de qualsevol alteració que tingui lloc, usant per a l'efecte qualsevol zona pública del Portal.

3. CONDICIONS D'ACCÉS ALS SERVEIS

3.1 Caràcter gratuït dels serveis

La funció del servei del Portal per Inmofocus té caracter gratuït per als Usuaris, no exigint el previ registre de l'Usuari.

3.2 Registre de l’Usuari

Inmofocus es reserva alguns serveis oferts a través del Portal als Usuaris visitants, mitjançant l'emplenament d'un formulari, que funciona com a identificació de l'Usuari.

Al crear una cuenta en el área personal del CASASAPO, el utilizador autoriza expresamente la Inmofocus y sus compañeros a enviar información sobre noticias, productos y servicios que puedan ser de su interés, utilizando aún sus datos personales para efectos de marketing directo y publicidad, mediante la utilización de correo electrónico, contacto telefónicos o servicio de mensajes escritos.

Inmofocus garantiza que todos los utilizadores tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Si desee, a cualquier momento, dejar de formar parte de nuestra base de datos podrá ejercer este derecho a través del cancelación de la subscrição.


4. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DELS SERVEIS

4.1. Obligació de la correcta utilització del Portal i dels Serveis

L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis en conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic, i amb les presents Condicions Generals d’Ús, i amb les Condicions Particulars, que en el seu cas, li siguin d'aplicació.

L'Usuari està obligat a abstenir-se d'utilitzar el Portal i els Serveis amb finalitats o efectes il•lícits, contraris a l'establert en les presents Condicions Generals, i que atentin contra els drets i interessos de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial, o qualsevol manera que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal o els Serveis o impedir la normal utilització del Portal i dels Serveis per part dels Usuaris.

4.2. Mitjans d’obtencció dels Continguts

L'Usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir i d'intentar transmetre qualsevol tipus de material o informació a tercers, (missatges, gràfics, dissenys, arxius de so i/o imatge, fotografies, vídeos, programari , etc) i, en general, qualsevol tipus de material accessible a través del Portal o dels Serveis, emprant per a l'efecte mitjans o procediments diferents a aquells que han estat posats en la seva disposició per Inmofocus, per a aquest efecte, o hagin estat indicats a les pàgines web on es troben els Continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet per a aquest efecte (sempre que no impliquin un risc de dany o inutilització del Portal, Serveis i/o dels Continguts).

4.3. Ús correcte dels Continguts

L'Usuari està obligat a usar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita comprometent-se, a abstenir-se de:

1) Realitzar o intentar realitzar activitats il•legals que atemptin contra els drets de Inmofocus, dels Usuaris del Portal CasaSapo.es, dels restants Usuaris d'Internet o de Tercers no anomenats anteriorment;

2) Practicar actes continuats i persistents de provocació dirigits a tercers, havent estat sol•licitada la seva interrupció, pels afectats en els actes o per Inmofocus;

3) Usar o intentar usar una altra identitat que no sigui la pròpia, suplantar identitat o intentar fer-se passar per algú o alguna entitat o responsable de Inmofocus, guiar o rebre tercers com si es tractés d'un amfitrió o falsament testimoniar parentius o amistat amb tercers;

4) Disposar, transmetre, enviar, produir o reproduir qualsevol contingut que no tingui el dret d'utilitzar (incloent-ne una informació confidencial obtinguda en funció del seu càrrec o lloc de treball);

5) Disposar, transmetre, enviar, produir o reproduir Continguts que infringeixin qualsevol Registre de patent, marca, secret industrial, o qualsevol tipus de dret d’autor de qualsevol persona, entitat o institució;

6) Disposar, transmetre, enviar, produir o reproduir qualsevol Contingut publicitari no sol•licitat, "correus escombreries", "cartes en cadena", "estructura piramidal", a excepció dels espais, (destinats a publicitat), que hagin estat concebuts per a promocions o anuncis;

7) Disposar, transmetre, enviar, produir o reproduir, a propòsit o accidentalment qualsevol material que contingui virus de programari o qualsevol altre codi informàtic, fitxers o programes l'objectiu del qual, sigui el d'interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol computador o sistema informàtic (maquinari o programari) o equipament de telecomunicacions;

8) Recollir, emmagatzemar, disposar, transmetre, enviar, produir o reproduir sobre qualsevol format, informació personal de tercers que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal;

9) Promoure, encoratjar, disposar, transmetre, enviar, produir o reproduir material instructiu sobre activitats il•legals; Això inclou, divulgar informació sobre la construcció de bombes, granades i la fabricació de disquets bomba;

10) Promoure qualsevol agressió, incloent, i sense excloure'n d'altres, l'agressió física i emocional sobre qualsevol grup o individu, o qualsevol acte de crueltat sobre animals.

11) Publicar anuncis d'immobles on les fotografies o imatges infringeixin qualsevol dret de privacitat, publicitat o de marques, nomenant com a contingut logotips identificatius d'empreses, marques o serveis que siguin o no de propietat del Client;

12) Publicar anuncis on l'espai destinat a la publicació d’immobles i les seves fotografies, plantes, dissenys,fullets, o vídeos, sigui substituït per missatges publicitaris i/o logotips, marques i serveis o alteracions gràfiques o de fotografies que no corresponguin amb la promoció o immoble;

Les activitats anteriorment descrites són absoluta i completament de responsabilitat de l'Usuari i constitueixen motiu per a la immediata suspensió, aturada parcial o definitiva, temporal o permanent, de la utilització del Portal, així com, en els casos en què s'apliqui, per a l'eliminació de qualsevol Registre o fitxer corresponents al respectiu Usuari, no caldrà un previ avís i serà d’efecte immediat.

4.4. Vincles -Links o enllaços

Els Usuaris i les persones en general, que es proposin establir un link que permeti l'accés a les pàgines web del Portal i als respectius serveis a partir de la seva pàgina web, d'ara endavant "Link", hauran de complir les següents condicions:

1) El Link permetrà únicament l'accés a les pàgines web del Portal sense autorització per reproduir-les de cap manera;

2) Només es permetran els Links per a la pàgina d'inici del Portal o dels serveis;

3) No es crearà un navegador ni un entorn d’ambient sobre les pàgines web del Portal;

4) No es produiran manifestacions o informacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web del Portal i dels serveis ni es declararà o donarà a entendre que Inmofocus va autoritzar el Link o que va autoritzar o va assumir de qualsevol manera els Continguts o Serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix el Link;

5) A excepció d'aquells que formin part del mateix Link o la pàgina web que s'inclogui el Link, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol, denominació, logotip, slogan o altres senyals distintius pertanyents a Inmofocus;

6) La pàgina web on s'estableixi el Link no contindrà informacions o continguts il•lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptables i d'ordre públic, no mostrant continguts pertanyents a terceres persones o entitats que no hagin autoritzat la seva publicació

Establir Links no implica en cap cas l'existència de relacions entre Inmofocus i el propietari de la pàgina web on el link s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació de Inmofocus dels seus continguts o serveis.

4.5. Envieu-nos les seves notícies

Els Continguts informatius que consten a la secció Notícies del Portal preveuen temes d'interès per al sector immobiliari, i sectors transversals com la Construcció, Enginyeria, i l'Arquitectura. La informació està orientada per a professionals del sector immobiliari, però també de la Construcció, Enginyeria i Arquitectura.

Seran considerats per a tractament informatiu tots els temes relacionats amb el sector immobiliari i que siguin d'utilitat per als seus professionals.

En proveir continguts per a l'espai Notícies del Portal (text, imatges, vídeos o sons), el seu autor/s assumeixen la responsabilitat per tota la informació que es publiqui, la qual cosa no significa que pugui difondre, enviar, transmetre qualsevol contingut que sigui il•legal, amenaçador, injuriós, abusiu, assetjant, tortuós, difamatori, que envaeixi la privacitat de tercers, inspiri odi racial, ètic o de qualsevol altra forma penalitzable.

La informació enviada serà subjecta de revisió, podent ser la mateixa corregida- en cas d'errors ortogràfics -, i/o edició [titulació, lead, nombre de caràcters per a adaptació a l'espai o rellevància del contingut].

La informació a publicar seguirà els criteris: d’actualitat, pertinència, i rellevància per al públic-objectiu.

4.5.1 Comentaris a notícies o articles d'Opinió

Els comentaris a notícies o articles d'Opinió constants en l'espai Notícies del Portal seran sempre subjectes a supervisió prèvia. Queden exclosos de col•locar-se on-line els comentaris considerats ofensius, difamatoris, provocadors, discriminatoris, e inadequats al text objectiu de comentari.


5. RESPONSABILITAT DE INMOFOCUS

El Portal CasaSapo ha estat dissenyat i creat de bona voluntat per Inmofocus, amb informació provinent de fonts internes i externes, i està disponible a Visitants en el seu estat actual, podent contenir imprecisions o errors.

Inmofocus només es responsabilitza per danys que l'Usuari pugui sofrir com a conseqüència de la utilització del Portal quan tals danys li puguin ser imputables com resultat d'una actuació dolosa.

Inmofocus no es responsabilitza pels danys o perjudicis de qualsevol índole que es presenti, amb caràcter merament enunciatiu o limitador, de:

(I) Interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques i/o desconnexions de funcionament operacional del sistema electrònic, en els continguts i/o Serveis del Portal o en Serveis deixats per tercers, motivades per causes alienes a Inmofocus, i que puguin determinar la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament del Portal o dels Serveis, o produir alteracions en el sistema informàtic, en documents electrònics o fitxers dels Usuaris;

(II) Retards o bloqueigs durant l'ús, causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, com, no carregar l'accés a pàgines web del Portal o dels serveis associats;

(III) Actuació de tercers mitjançant intromissions il•legítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuïbles a Inmofocus, incloent intromissions provocades pel coneixement que tercers no autoritzats puguin tenir de les condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del Portal i dels respectius serveis;

(IV) Divergències d'informació, documentació i/o altres continguts del Portal i dels serveis, que puguin existir entre la versió electrònica i la versió impresa, així com, decepció de l'expectativa d'utilitat que els Usuaris poguessin tenir atribuït al Portal i als seus Serveis;

(V) Falta de veracitat, text incomplet, actualitat i precisió dels continguts, presentats, o informació de qualsevol naturalesa, incloent els relatius a ofertes, productes o serveis, preus, característiques i qualsevol altra dada i informació rellevant, relatius a productes i serveis oferts a través del portal per tercers proveïdors de productes o serveis, ni relació amb els continguts, dades o informació que siguin proporcionats a partir de les pàgines web dels referits tercers;

(VI) Transmissió, difusió, emmagatzemament, disponibilitat, recepció, obtenció o accés als continguts;

(VII) Possibles errors o deficiències de seguretat que puguin produir-se per la utilització, de part de l'Usuari, d'un navegador d'una versió desactualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de contrasenyes o codis d'identificació de l'Usuari del navegador, o pels danys, errors o inexactituds que puguin resultar del mal funcionament del mateix;

(VIII) Funcionament, disponibilitat i accessibilitat dels Sites al qual es remeten a través de links, continuïtat d'informació, continguts i serveis existents en aquests sites, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en aquests sites.


6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d'aquest Portal (incloent, sense caràcter limitador, texts, gràfics, logotips, icones, bases de dades, imatges, arxius de text, audio, vídeo i programari) són propietat de Inmofocus, dels clients o proveïdors o dels proveïdors de continguts, estant protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual.

La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordre i muntatge) de tot el contingut del site és propietat exclusiva de Inmofocus i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual. Tot el programari utilitzat al Portal és propietat de Inmofocus o dels seus proveïdors de programari estant protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual.

La reproducció, alteració, copia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda al Portal (incloent el seu propi disseny, configuració i forma de presentació del site) que es realitzi sense autorització de Inmofocus, constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

En cap cas no s'haurà d'entendre que es concedeix llicència o es renuncia, transmet o cedeix, de manera total o parcialment, els drets anteriorment referits, sense l'autorització prèvia expressa de Inmofocus o dels respectius titulars.

D'altra banda, en cap cas no s'haurà d'entendre que es confereix un dret, i, en especial, un dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els esmentats continguts sense l'autorització prèvia expressa de Inmofocus o dels respectius titulars.


7. DADES PERSONALS

Per utilitzar alguns dels Serveis, es demana als Usuaris que prèviament proveeixin a Inmofocus, o, arribat el cas, alguna de les empreses del Grup Portugal Telecom, certes dades de caràcter personal ("Dades Personals"). Les Dades Personals seran tractades amb les finalitats enunciades en les condicions Particulars d'Utilització de cada servei i en els termes descrits en la respectiva Política de Privacitat.


8. COOKIES

Inmofocus informa que enviarà al o disc rígid de l'ordinador de l'Usuari fitxers, "Cookies", el qual registrarà les activitats de l'Usuari a la pàgina visitada, per recollir informació sobre el nombre d'Usuaris i sobre les àrees més buscades, així com els hàbits de consum de l'Usuari. Els Usuaris podran configurar el seu ordinador per a que aquest rebuig la instal•lació dels referits "Cookies". Inmofocus no utilitzarà cap tecnologia de recollida d'informació per a recuperació d'informació existent a l'equipament informàtic de l'Usuari.


9. ENLLAÇOS A SITES DE TERCERS

El Portal Immobiliari - CasaSapo.es proporciona enllaços a sites de tercers que poden tenir interès per als Usuaris. CasaSapo.es no té, en aquest cas, cap control o responsabilitat sobre la disponibilitat o els continguts d'aquests sites. És de responsabilitat dels Usuaris prendre coneixement de la política de privacitat i dels termes i condicions d'utilització dels sites.


10. . COPYRIGHT DE MATERIAL I SOFTWARE

Tota la informació, continguts, programari i materials inclosos al Portal i/o en els serveis són protegits per legislació sobre drets d'autor i de propietat intel•lectual i industrial i altres drets de propietat. Els Usuaris no poden copiar o distribuir aquests materials sense el consentiment del propietari d'aquests drets. Els Usuaris poden utilitzar aquests materials per a ús personal, sempre que no modifiquin els materials i no eliminin la informació sobre els drets d'autor i altres drets de propietat aplicables, assumint plena responsabilitat per la utilització i emmagatzemament de les informacions rebudes.


11. ATACS A SISTEMES

Els Usuaris tenen prohibit atacar la xarxa o els sistemes de Inmofocus o de tercers, per mitjans que incloguin, entre altres, mails, bombing, hacking, obtenció d'accés root, tsunami, flood bots, nuke, flaix, packet sniffers i flood pings o altres tipus d'activitats que provoquin danys a Inmofocus o a tercers.


12. DURADA I ATURADA

La prestació del servei de Portal i dels altres serveis tindrà, en principi, una durada indeterminada o, aquella que es trobi en les condicions particulars de cada servei. Inmofocus podrà acabar o suspendre la prestació del servei del Portal o de qualsevol Servei, en qualsevol moment, sense perjudici del que tingués estat establert en les condicions particulars de cada servei. Quan tal sigui possible, Inmofocus comunicarà l'aturada o suspensió de la prestació del servei de Portal i dels altres serveis.


13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per les lleis d’Espanya.

Per a la resolució de qualsevol conflicte emergent de les prestacions i de serveis objecte de les presents Condicions generals serà competent el fòrum de la jurisdicció de la ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia a qualsevol altre.

14. RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS

En caso de litigio, el consumidor podrá recurrir a una Entidad de Resolución Alternativa de Litigios de consumo:

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
http://www.centroarbitragemlisboa.pt/

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral
http://www.triave.pt/

CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo)
http://www.ciab.pt/pt/

CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo
http://www.arbitragemdeconsumo.org/

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra
http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve
http://www.consumoalgarve.pt

Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto
http://www.cicap.pt

Más información en el Portal del Consumidor
http://www.consumidor.pt