Assistència Online:

Assistència Comercial Offline Parla amb nosaltres ¡Faci clic aquí!

Horari d’Atenció:
09:30 - 14:00 | 15:30 - 19:00 GMT +2
Dilluns a Dissabte

Assistència Tècnica:

Telèfon

E-mail: soporte@inmofocus.com

Assistència Comercial:

Telèfon

E-mail: comercial@inmofocus.com

General:

Telèfon: (+34) 931 845 807

Avís Legal - Condicions Generals d’ús
Les presents condicions generals regulen la utilització del Portal d’Internet CASASAPO.es
En aplicació de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
(LSSI-CE):
Titularitat del Portal:
" CASASAPO (En endavant ""El Titular"" i / o ""casasapo.es""),
C.I.F A63563084,
Calle Francisco Vaca Morales Nº 1-A, 06011 Badajoz
Mail de contacte: sales@egorealestate.com
Telèfon de contacte: 931.845.807 "
La utilització de qualsevol servei del Portal atribueix la condició d’usuari del mateix. Amb caràcter general per a l’accés als Serveis del Portal no serà necessari el registre de l’Usuari del Portal.
Amb caràcter general els Serveis oferts a través del Portal tindran caràcter gratuït. No obstant, la utilització de determinats Serveis del Portal pot estar subjectes a contraprestació econòmica en la forma i termes que es determini oportunament.
USOS PROHIBITS I PERMESOS
Queda prohibida la realització directa o indirectament de qualsevol modalitat d’explotació comercial dels serveis als quals té accés, utilitzar, traslladar, mercantilitzar o disposar de la informació inclosa en les nostres pàgines o serveis. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.
L’Usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i / o serveis oferts pel portal serà sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat.
L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i tot el seu contingut i Serveis de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del portal ia no emprar-los per realitzar activitats il•lícites, contràries a la bona fe o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
En particular, l’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius d’imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús. a títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a:
i. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
ii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il•lícita o deslleial.
iii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel•lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars dels Portals o a tercers.
iv. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
Aquesta prohibit, excepte en els casos que expressament autoritzi casasapo.es, a establir enllaços, hipervincles o links, des dels portals o llocs web de tercers a pàgines web de casasapo.es diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça casasapo.es o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de casasapo.es o la informació que conté sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.
Es prohibeix l’ús del portal per a altres finalitats que no siguin les previstes per CASASAPO.es. La capacitat dels usuaris d’enllaçar en xarxes socials a la present web s’entén «que sigui conforme», això és, s’autoritza una general utilització de continguts i enllaços sempre que no s’atempti contra els drets de l’empresa o de tercers. Així mateix, CASASAPO.es es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts del web i / o aplicatiu quan així ho estimi segons la seva Política Comercial. De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés a les nostres pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES i RESPONSABILITAT
Casasapo.es no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i de la informació que contenen les pàgines del portal, que es poden veure impedits, dificultats, o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
CASASAPO.es no és responsable de la informació i d’altres continguts integrats en espais o llocs web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi, mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal CASASAPO.es oa qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de CASASAPO.es, excepte que aquesta ho autoritzi.
CASASAPO.es no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis ofertats o prestats a través del portal per terceres persones o entitats.
Ni Casasapo.es ni els proveïdors d’informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:
i. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CASASAPO.es ;
ii. Intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre;
iii. Ús indegut o inadequat de les pàgines web i / o aplicatiu de CASASAPO.es;
iv. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.
CONTINGUTS i CONTRATACION DE PRODUCTES / SERVEIS
La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data d’última actualització. Casasapo.es es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren les seves pàgines o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal, quan ho consideri oportú, sense necessitat de comunicar prèviament, així com impedir i restringir l’accés d’una manera temporal o permanent.< br /> Casasapo.es no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni d’aquells continguts que no hagin estat supervisats per Casasapo.es.
Casasapo.es utilitza tots els mitjans de què disposa per a no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades de productes / servei. No obstant això, Casasapo.es no garanteix la veracitat absoluta de tots els continguts, ja que aquests poden estar subjectes a algun tipus d’error i per tant no constitueixen una oferta vinculant. L’oferta vinculant envers clients que desitgin contractar productes / serveis oferts al web vindrà determinada en el procés d’alta com a client després d’acceptar les condicions generals de contractació i política de privacitat.
RESOLUCION i Llei aplicable
Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar, podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l’usuari, interrompent el seu accés al Portal o als seus corresponents Serveis, si detecta un ús dels mateixos o de qualsevol dels Serveis vinculats als mateixos contrari a les condicions generals d’ús que siguin d’aplicació i / o contrari a les condicions generals de contractació relacionades en el procés d’alta de client.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CASASAPO.es pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals d’Ús en relació amb la utilització del Portal o de qualsevol dels Serveis vinculats a aquest. Igualment, l’usuari mantindrà a CASASAPO.es indemnes davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que interposés un tercer, inclosos qualsevol organisme públic, contra CASASAPO.es, els seus empleats o agents com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part d’aquest Usuari mitjançant la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix en una forma contrària al que preveu les condicions generals que siguin aplicables.
Totes les qüestions relatives al portal s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals d’Ús, tant l’Usuari com CASASAPO.es, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Badajoz.
Ara que ja t’has llegit el nostre avís legal, potser et pugui interessar conèixer la nostra política de cookies.